logo.png

บริษัท FastTrade Logistics (ต่อไปนี้ให้เรียกว่าบริษัทฯ) มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการกิจการเป็นตัวเเทนในการจัดหาเเละจัดการขนส่งสินค้าของผู้ส่งออกไปยังเมืองท่าปลายทางเป็นตัวกลางระหว่างผู้ส่งสินค้า บริษัทฯ มีการดำเนินการธุรกิจผ่านทางช่องทางทั่วไป ผ่านระบบแอพพริเคชั่น ระบบดิจิตัล และโซเชียลมีเดียต่างๆ

คำนิยาม
1. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล(ต่อไปนี้ให้เรียกว่าเจ้าของข้อมูล) ให้หมายถึง บุคคลธรรมดา หรือคู่สัญญาจ้างของบริษัทฯ
2. ผู้ควบคุมข้อมูล ให้หมายถึง ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ ตัดสินใจ เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
3. ข้อมูลส่วนบุคคล ให้หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม อาทิ ชื่อ นามสกุล เพศ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา อายุ วันเดือนปีเกิด หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน / หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขบัญชี ธนาคาร หมายเลขบัตรเครดิต / เดบิต ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลสุขภาพ และ/หรือข้อมูลอื่น ใดตามที่กฎหมายกำหนด เป็นต้น
4. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ให้หมายถึง ข้อมูลตามที่กำหนดไว้ใน มาตรา 26 พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคล และฉบับปรับปรุงแก้ไขตามที่จะมีการแก้ไขเป็นคราว ๆ กฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับอื่น รวมถึงข้อมูล บุคคเกี่ยวกับเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ความคิดเห็นทางการเมือง ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติ อาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงานข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใด ซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกัน
5. ข้อมูลสาธารณะ ให้หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เช่น ข้อมูล โปรไฟล์สื่อสังคมออนไลน์ เมื่อมีการใช้ข้อมูลและรหัสการเข้าระบบของสื่อสังคมออนไลน์ (social media credential) เช่น Facebook Twitter และ Line เพื่อเชื่อมต่อหรือเข้าสู่บริการใด ๆ ของบริษัท เช่น บัญชีสื่อสังคมออนไลน์ (social media account ID) สิ่งที่สนใจ (interests) รายการที่ชอบ (likes) และรายชื่อเพื่อนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถควบคุมการจัดเก็บความเป็นส่วนตัวนี้ผ่านการตั้งค่าบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ที่จัดทำ ไว้ให้โดยผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ดังกล่าว
6. IP Address ให้หมายถึง สัญลักษณ์เชิงหมายเลขที่กาหนดให้แก่อุปกรณ์แต่ละชนิด เช่น คอมพิวเตอร์ หรือ เครื่องพิมพ์ ที่มีส่วนร่วมอยู่ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์หนึ่ง ๆ ที่ใช้อินเทอร์เน็ตในการสื่อสาร
7. แอปพลิเคชั่น ให้หมายถึง โปรแกรม หรือชุดคำสั่งที่ใช้ควบคุมการทางานของคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ ต่อพ่วงต่างๆ เพื่อให้ทำงานตามคำสั่งและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ โดยแอปพลิเคชั่น(Application) ต้องมี สิ่งที่เรียกว่าส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (User Interface หรือ UI) เพื่อเป็นตัวกลางการใช้งานต่าง ๆ
8. คุกกี้ (cookies) ให้หมายถึง ข้อมูลคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก (text file) ที่จะบันทึกลงบนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ของท่านเมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ คุกกี้จะจดจาข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
1. เพื่อปฏิบัติตามขั้นตอน กระบวนการจัดการ ทำให้แล้วเสร็จ และทำให้เกิดผลตามข้อร้องขอ ตามสัญญาและตามเงื่อนไขการให้บริการของบริษัท และ/หรือ ตามระบบแอพริเคชั่นของบริษัทฯ และ/หรือ สัญญากับบริษัทฯ และ/หรือ วัตถุประสงค์ของการจัดหาเเละจัดการขนส่งสินค้าของผู้ส่งออกไปยังเมืองท่าปลายทางเป็นและเป็นตัวกลางระหว่างผู้ส่งสินค้า ความในข้อนี้ให้รวมไปถึงกรณีเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อทำจ่ายตามปกติของบริษัทฯ ด้วย
2. เพื่อเสนอขาย ขาย จัดให้ บริหารจัดการ ดำเนินการ ปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการ และจัดการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ ของบริษัทฯ
3. เพื่อดำเนินการตามคำขอใช้แอพพลิเคชั่น การสั่งซื้อสินค้า และ/หรือบริการใดๆ ของท่านกับบริษัทฯ
4. เพื่อออกแบบบริการใหม่ของบริษัทฯ หรือการพัฒนาบริการที่มีอยู่ของบริษัทฯ และ/หรือการพัฒนาด้านการตลาด
5. เพื่อการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับสินค้าใด และ/หรือ การให้บริการใดๆ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการ จัดส่งสินค้า หรือโปรโมชั่นต่างๆ รวมถึงบริการเพื่อควบคุมคุณภาพการให้บริการ เพื่อให้การดูแลลูกค้ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
6. เพื่อการสืบสวนหรือป้องกันการกระทำที่เกี่ยวกับการฉ้อโกง และการกระทำผิดอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำผิดจริงหรือการกระทำที่สงสัยว่าจะเป็นการกระทำผิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อการติดต่อสื่อสารกับบริษัทต่างๆ ตลอดจนเพื่อการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
7. เพื่อการปรับโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ และการทำธุรกรรมกับบริษัทฯ
8. เพื่อให้เจ้าของข้อมูลสามารถเข้าถึงเนื้อหาในเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์หนึ่งๆ เป็นการเฉพาะ รวมถึงการติดตามพฤติกรรมของเจ้าของข้อมูลเช่น พฤติกรรมการใช้เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ การทำการวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ของเจ้าของข้อมูล และการทำความเข้าใจลักษณะการใช้งานที่เจ้าของข้อมูลชอบ เพื่อจัดทำให้เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์เหล่านั้นเหมาะสมกับเจ้าของข้อมูลโดยเฉพาะ เพื่อดำเนินการ หรือประเมิน และปรับปรุงเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์เหล่านั้น หรือผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ การแก้ไขปัญหาต่างๆ การแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง และการจัดโฆษณาบนเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และช่องทางอื่นๆ ตามกลุ่มเป้าหมาย
9. เพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
10. เพื่อบริหารจัดการการตลาดดิจิทัล
11. เพื่อเก็บรวบรวมไว้ในกรณีมีความจำเป็นในการให้บริการเจ้าของข้อมูล ในด้านอื่นๆ ตามตกลงกับเจ้าของข้อมูล
12. เพื่อเก็บรวบรวมเป็นประวัติบุคคล และ/หรือ ตรวจสอบประวัติบุคคล ในกรณีรับสมัครบุคคลเข้าทำงานที่บริษัทฯ
เว้นแต่กฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับจะอนุญาตให้กระทำเป็นอย่างอื่น บริษัทฯจะขอความยินยอมจากเจ้าของ ข้อมูลใหม่ หากประสงค์จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม
บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมหรือถือครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของบริการที่ท่านเลือกใช้หรือความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบริษัทฯข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป
1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นการทั่วไป เช่น ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง วันเดือนปีเกิด อายุ เพศ อาชีพ สถานภาพทางการสมรส รูปถ่าย ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ปัจจุบัน หมายเลขโทรศัพท์บ้าน หมายเลขโทรศัพท์มือถือ อีเมล รายละเอียดข้อมูลติดต่ออื่นๆ และเสียงบันทึกการสนทนา
2. ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงาน เช่น เงินเดือน ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ประวัติเกี่ยวกับการทำงานของท่าน ซึ่งอาจรวมถึงชื่อและที่อยู่ของนายจ้างของท่าน
3. ข้อมูลทางการเงิน เช่น รายได้ แหล่งที่มาของรายได้ เลขบัญชีธนาคาร ข้อมูลเกี่ยวกับภาษี รายละเอียดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร รายละเอียดเกี่ยวกับเงินกู้ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุน รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิต และรายละเอียดหรือข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินอื่น ๆ รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับท่านในเรื่องเครดิต ความน่าเชื่อถือทางการเงิน
4. ข้อมูลทางเทคนิค เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการที่ท่านใช้เว็บไซด์บริษัทฯ หรือแอปพลิเคชั่นของบริษัทฯ รวมถึง IP Address คุกกี้ (cookies) และข้อมูลอุปกรณ์

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Personal Data) ได้แก่ เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ศาสนาหรือปรัชญา ข้อมูลเกี่ยวกับพันธุกรรม และข้อมูลอัตลักษณ์ทางชีวภาพ (biometric) ทั้งนี้เพื่อการดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
อย่างไรก็ตาม หากท่านไม่ให้หรือไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางประการ หรือไม่ให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็น เพื่อให้บริษัทฯ สร้างความสัมพันธ์ หรือให้บริการ บริษัทฯ อาจปฏิเสธสามารถสร้างความสัมพันธ์หรือทำธุรกรรม หรือทำสัญญากับท่านได้ หรืออาจกระทบต่อปฏิบัติภาระหน้าที่ของบริษัทฯ ที่มีต่อท่านได้

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล
1. บริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง ตามขั้นตอนการใช้ และ/หรือให้บริการ ดังนี้
• ได้รับเป็นเอกสาร ผ่านช่องทางไปรษ์ณีย์ หรือ แมสเซนเจอร์
• ผ่านช่องทางแอพพลิเคชั่นของบริษัทฯ
• Email, Line, One Drive, Dropbox , ระบบ E-Service
• ช่องทางการติดต่อสื่อสารต่างๆ ระหว่างบริษัทฯ กับท่าน
• การร่วมกิจกรรมของท่านกับบริษัทฯ
• ข้อมูลการใช้เว็บไซด์ของบริษัทฯ ผ่าน browser’s cookies หรือแอปพลิเคชั่นของบริษัทฯ กับท่าน
• การสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือทำธุรกรรม หรือทำสัญญากับบริษัทฯ
• การสำรวจความพึงพอใจ
2. บริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่นหรือบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ลูกค้าโดยตรง ดังต่อไปนี้
• คู่ค้าทางธุรกิจของบริษัทฯ
• ผ่านช่องทางแอพพลิเคชั่นของบริษัทฯ
• บริษัทฯ ในเครือหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน
• หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานกำกับดูแล ที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมาย

การเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูล
บริษัทฯ อาจจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด และจำเป็นตามวัตถุประสงค์ โดยวิธีต่อไปนี้
1. เมื่อท่านแสดงเจตนาจะใช้บริการของบริษัทฯ และ/หรือเมื่อท่านเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น และ/หรือบริการต่าง ๆ ทางออนไลน์ บนอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือทางโทรศัพท์ หรือบริการอื่น ๆ ของบริษัทฯ หรือ ติดต่อมายังพนักงานที่ให้บริการของบริษัทฯ
2. เมื่อได้รับข้อมูลจากการตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลที่เป็นสาธารณะผู้ให้บริการข้อมูล (Data Providers)
3. เมื่อท่านส่งคำร้องขอให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลการบริการที่ท่านใช้หรือคำร้องขออื่นใดเกี่ยวกับบริการที่ท่านใช้
4. เมื่อท่านติดต่อสื่อสารกับบริษัทฯ ไม่ว่าจะสื่อสารเป็นหนังสือหรือด้วยวาจา
5. เมื่อท่านติดต่อบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น สื่อสังคมออนไลน์ โทรศัพท์ อีเมล การพบปะกันโดยตรง ข้อความสั้น (SMS) โทรสาร ไปรษณีย์ หรือโดยวิธีการอื่นใดของบริษัทฯ
6. เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคลากรและคู่ค้าของบริษัทฯ
7. เมื่อท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทฯ เพื่อขอเข้าร่วมในกิจกรรมทางการตลาด งานอีเว้นท์ การจับฉลากชิงโชค ที่จัดขึ้นโดยบริษัทฯ
8. เมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลภายนอกเกี่ยวกับท่าน ได้แก่ หน่วงงานราชการ เป็นต้น
9. บริษัทฯ จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลจากแหล่งอื่น โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อน
10. บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตราบเท่าที่จำเป็นต้องเก็บเพื่อการดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของท่าน
11. บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ เป็นระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันสิ้นสุดสัญญา หรือ ท่านลบแอพพริเคชั่นของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ อาจเก็บเก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน หรือใช้ หรือเปิดเผย ตามที่กฎหมายกำหนดอีกกรณีหนึ่ง
12. บริษัทฯ จะทำการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวของท่าน ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
13. บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ตามนโยบายฉบับนี้เท่านั้น
14. บริษัทฯ อาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคลากรภายในบริษัทฯ เท่านั้น โดยจะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบเสมอ ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรภายในบริษัทฯ เว้นแต่ในกรณีต้องเผยแพร่ตามปกติเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามสัญญาจ้าง หรือ ตามที่กฎหมายกำหนด
15. สำหรับในกรณีรับสมัครบุคคลเข้าทำงานที่บริษัทฯ และ/หรือ เพื่อทำจ่ายตามปกติ บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ หรือ ธรรมเนียมปฏิบัติซึ่งไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนเท่านั้น
16. บริษัทฯ อาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบริษัทในเครือของบริษัทฯ หรือ บริษัทคู่ค้าของบริษัทฯ ในทางการประมวลข้อมูล ทั้งนี้บริษัทฯจะดำเนินการทำสัญญากับบริษัทคู่ค้าของบริษัทฯ ที่จะใช้ข้อมูลของท่านในทางประมวลข้อมูล อีกทั้งบริษัทฯขอรับรองว่าบริษัทในเครือของบริษัทฯ หรือ บริษัทคู่ค้าของบริษัทฯ มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ดีกว่าหรือเทียบเท่ากับบริษัทฯ

การยินยอมของเจ้าของข้อมูล
1. การขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลให้ทำเป็นหนังสือ หรือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) หรือ ผ่านแอพพลิเคชั่นทั้งนี้ให้รวมไปถึงการให้ความยินยอมอื่นๆ ที่ปรากฏหลักฐานทางระบบดิจิตัลก็ได้ และต้องได้รับการตอบรับจากเจ้าของข้อมูลแล้วเท่านั้น บริษัทฯถึงจะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล
2.การขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นผู้เยาว์หรือผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ บุคคลไร้ความสามารถ บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด และ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ต่างๆตาม ข้อ 1 บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลต่างๆ ตามที่ระบุด้านล่างนี้ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการใดๆ ตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ดังต่อไปนี้
1. บุคลากรของบริษัทฯ ซึ่งให้บริการเกี่ยวกับการจัดการต่างๆ หรือการให้บริการ และ/หรือ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ได้แก่ บริการเกี่ยวกับการชำระเงิน บริการคลาวด์ บริการเก็บบันทึกข้อมูล การดำเนินงานเกี่ยวกับเอกสาร การรับ ส่งพัสดุโดยพนักงานบริษัทฯ และ/หรือโดยพนักงานรับส่งพัสดุ การตลาด หรือบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือการจัดการต่าง ๆ เกี่ยวกับบริการของบริษัทฯให้แก่ท่าน
2. หน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแล หรือบุคคลอื่นใดในประเทศที่บริษัทฯต้องเปิดเผยข้อมูลให้
3. ผู้ให้คำปรึกษาของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ เช่น ทนายความ ผู้ตรวจสอบบัญชีหรือที่ปรึกษาบริษัทฯ
4. บุคคลหรือหน่วยงานใดๆ ที่ท่านให้ความยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

การโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศ
นโยบายฉบับนี้มีผลใช้บังคับกับบริษัทฯและบริษัทในเครือหรือบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงบุคคลภายนอก ที่กระทำการใดๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ข้อตกลงและ/หรือสัญญากับบริษัทฯ ดังนั้น ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกโอนไป หรือ ถูกจัดเก็บไว้ หรือถูกใช้ร่วม (Share) หรือประมวลผลโดยบริษัทฯหรืออาจถูกส่งให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานใดๆ ซึ่งอาจมีที่ตั้งหรืออาจให้บริการอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศ ดังนั้น ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจจะถูกโอนหรือถูกใช้ร่วม(Share) ไปยังบุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยงาน หรือสถานที่ต่างๆ ตามเงื่อนไขเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อกำหนดของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้
1. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลและสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯเก็บไว้ และสิทธิในการแจ้งให้เปิดเผยแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
2. สิทธิในการเพิกถอน หรือร้องขอให้เปลี่ยนแปลงขอบเขตความยินยอมที่ได้ให้ไว้กับบริษัทฯ
3. สิทธิในจำกัด การระงับ หรือการคัดค้าน การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
4. สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคล และ/หรือ องค์กรอื่น รวมถึงสิทธิในการขอดูการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
5. สิทธิในการเพิกถอนการให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้ไว้กับบริษัทฯ
6. สิทธิในการตรวจสอบว่าเรามีข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ เกี่ยวกับท่านหรือไม่ ตลอดจนสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
7. สิทธิในการขอให้ทำการแก้ไข ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
8. สิทธิในการยื่นเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ในการใช้สิทธิท่านสามารถติดต่อบริษัทฯได้ตามรายละเอียดการติดต่อของบริษัทที่ระบุในนโยบายฉบับนี้ และ เมื่อท่านดำเนินการร้องขอใช้สิทธิ บริษัทฯจะให้ท่านดำเนินการยืนยันตัวตน (หากจำเป็น) และช่วยให้ข้อมูลเพิ่มเติม ประกอบคำขอของท่าน และบริษัทคาดว่าจะสามารถตอบกลับตามคำขอของท่านได้ภายใน 15 วัน หลังจากได้รับคำขอใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ทั้งนี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่ปฏิบัติตามคำร้องขอใช้สิทธิของท่าน ตามความเหมาะสมและเท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับ จะอนุญาต นอกจากนี้ ท่านมีสิทธิที่จะเสนอข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯต่อ คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญตามขั้นตอนที่กำหนดใน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และกฎระเบียบที่ใช้ บังคับอนุญาต และบริษัทมีสิทธิเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผลสำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับคำร้องขอใช้สิทธิ ของท่าน

การถอนความยินยอม

เจ้าของข้อมูลสามารถถอนการยินยอมได้โดยทำเป็นหนังสือ หรือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) และ/หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทฯกำหนดเพิ่มเติมเมื่อใดก็ได้ทั้งนี้ การถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลได้ให้ความยินยอมไปแล้ว ในกรณีการถอนความยินยอมตามวรรคแรก และอาจส่งผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูลในเรื่องใด บริษัทฯมีความจำเป็นจะต้องแจ้งให้ทราบถึงผลกระทบนั้นด้วย

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
1. บริษัทฯ จะดูแลพนักงานที่ได้รับมอบหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ เผยแพร่ ทำให้ปรากฎในลักษณะอื่นใดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายของบริษัทฯ ฉบับนี้
2. บริษัทฯ ขอรับรองว่าบริษัทฯ มีระบบการเก็บข้อมูลที่มีศักยภาพสูง และเป็นมาตรฐานสากล ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลจะถูกจัดเก็บแบ่งเป็น 2 ลักษณะ
• การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยระบบคอมพิวเตอร์ แอพพลิเคชั่น ทั้งนี้บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบถึงระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ก่อนเก็บรวบรวมข้อมูล ในกรณีมีการย้ายข้อมูลบริษัทฯจะดำเนินการแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบก่อน 7 วัน
• การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยระบบเอกสาร บริษัทฯ จะดำเนินการจัดเก็บข้อมูลที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ และสำนักงานสาขาเท่านั้น โดยบริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้ควบคุมข้อมูลส่วนกลางเข้ามาดูแลควบคุมการจัดเก็บข้อมูล ใช้ และการเผยแพร่ข้อมูล

เว็บไซด์และคุกกี้
1. เพื่อให้ระบบแสดงข้อมูลหรืออนุญาตให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าถึงบริการบางอย่างได้ เช่น การแจ้งหรือส่งคำสั่งให้กับบริษัทฯ ดำเนินการสอบถามแบบสอบถาม หรือการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดส่วนตัว เช่น รหัสผ่าน (password), อีเมล (email address) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ (mobile phone) เป็นต้น
2. เพื่อให้บริษัทฯ สามารถนำเสนอข่าวสารหรือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบริษัทฯ และบริการที่เป็นประโยชน์ต่อท่านตามความเหมาะสม
3. เพื่อให้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการปรับปรุงเนื้อหาและบริการของเว็บไซด์ให้สอดคล้องกับความต้องการของท่านมากที่สุด

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งเจ้าของข้อมูลภายใน 7 วัน ก่อนที่จะมีบังคับใช้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เจ้าของข้อมูลมีสิทธิถอนการยินยอมได้ เว้นแต่ในกรณีที่ยังมีสัญญากับทางบริษัทฯ หรือยังใช้งานแอพพลิเคชั่นของบริษัทฯ และเจ้าของข้อมูลไม่คัดค้านหรือเพิกถอน ให้ใช้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ฉบับใหม่ หรือเจ้าของข้อมูลอาจข้อใช้นโยบายฉบับเดิมก็ได้ โดยบริษัทจพกำหนดให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรไว้

ช่องทางการติดต่อบริษัท และ ผู้ควบคุมข้อมูล ข้อมูลบริษัทฯ
FastTrade Logistics ( สาขาประเทศไทย) กรุงเทพกรีฑา ซอย7 ถนนกรุงเทพกรีฑา เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10240
• 02-026-6425 (ฝ่ายบริการลูกค้า)
• fasttrade.customer@gmail.com
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนงานผู้ควบคุมข้อมูลฉบับนี้มีผลบังคับใช่ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565